مهارت تی وی

ویدئوهای انگیزشی اطلس انگیزه

عنوان ویدئو

چند نکته کوتاه در مورد ویدئو

تماشای سایر قسمت ها

محصولات جدید

خدمات ما

یادگیری و پیشرفت از چه طریقی برای شما جذاب تر است؟

 

آشنایی با اطلس مهارت

سایت اطلس مهارت به نوجوانان کمک می کند تا با شناسایی استعدادهای خود و یادگیری مهارت های فردی و کسب وکار، نقشه راه زندگی خود را مشخص و  آینده ای درخشان برای خود بسازند.
 
کار اصلی ما آموزش مهارت های فردی و کسب و کار به نوجوانان است. در این مسیر والدین به عنوان منتور(مربی)، نوجوانان را همراهی می کنند.
مربی